کیمیای ناب

همیشه برای گلی گلدون باش که اگه به آسمونم رسید یادش نره ریشه اش کجاست

بر می گرده..............

  میگَنــــ کَسیـــرو کــه دوســــت داریــــ  رَهـــآشـــ کُن  اَگــهـــمـــآل تـــــو باشهـــ بَرمیگَــردهـــ  یکیـــ نیستبه ایـــنآ بگــهـــ  "بــآبــآمَگــه کَفتــرهـــ؟!"
/ 0 نظر / 194 بازدید
تیر 92
2 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
4 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
13 پست
تیر 90
17 پست
خرداد 90
10 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
8 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
2 پست
شهریور 89
8 پست
مرداد 89
11 پست
تیر 89
19 پست
خرداد 89
16 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
3 پست