لحظه ها در زنـدگی

 

   
http://upcity.ir/images2/63721596303424148573.gif 

There are moments in life when  you miss someone
So much that you just want to pick them from
Your dreams and hug them for real

 

گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ می شود
که می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید
و آرزوهای خود در آغوش بگیرید

 


When the door of happiness closes, another opens
But often times we look so long at the
Closed door that we don't see the one which has been opened for  us

 

وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود
ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم

 


Don't go for looks; they can deceive
Don't go for wealth; even that fades away
Go for someone who makes you smile
Because it takes only a smile to

Make a dark day seem bright
Find the one that makes your heart smile

 

به  دنبال ظواهر نرو؛ شاید فریب بخوری
به دنبال ثروت نرو؛ این هم ماندنی نیست
به دنبال کسی باش که به لبانت لبخند بنشاند
چون فقط یک لبخند می تواند

شب سیاه را نورانی کند
کسی را پیدا کن که دلت را بخنداند

 


Dream what you want to dream
Go where you want to go
Be what you want to be
Because you have only one life
And one chance to do all the things

You want to do

 

هر  چه میخواهی آرزو کن
هر جایی که میخواهی برو
هر آنچه که میخواهی باش
چون فقط یک بار زندگی می کنی
و فقط یک شانس داری
برای انجام آنچه میخواهی

 


May you have enough happiness to make you sweet
Enough trials to make you strong
Enough sorrow to keep you human and
Enough hope to make you happy

 

خوب  است که آنقدر شادی داشته باشی که دوست داشتنی باشی
آنقدر ورزش کنی که نیرومند باشی
آنقدر غم داشته باشی که انسان باقی بمانی

و آنقدر امید داشته باشی که شادمان باشی

 


The happiest of people don't necessarily
Have the best of everything
They just make the most of

Everything that comes along their way

 

شاد  ترین مردم لزوماً
بهترین چیزها را ندارند
بلکه بهترین استفاده را می کنند
از هر چه سر راهشان قرار میگیرد

 


The brightest future will always be based on a forgotten past
You can't go forward in life until

You let go of your past failures and heartaches

 

همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود
نمیتوانی در زندگی پیشرفت کنی
مگر غمها و اشتباهات گذشته را رها نکنی

 


When you were born, you were crying
And everyone around you was smiling
Live your life so at the end

You��e the one who is smiling and everyone
Around you is crying

 

وقتی که به دنیا آمدی، تو گریه می کردی
و اطرافیانت لبخند به لب داشتند
آنگونه باش که در پایان زندگی
تو تنها کسی باشی که لبخند بر لب داری

و اطرافیانت گریه می کنند

 


Please send this message to those people
Who mean something to you (I JUST DID)
To those who have touched your life in one way or another

To those who make you smile when you really need it
To those who make you see the
Brighter side of things when you are really down
To those whose friendship you appreciate
To those who are so meaningful in your life

 

لطفاً این پیام را به کسانی بفرست
که برایت ارزشی دارند (همان طور که من این کار را کردم)
به کسانی که به طرق مختلف در زندگیت تأثیر داشته اند

به کسانی که وقتی نیاز داشتی لبخند به لبانت نشاندند
به آنهایی که وقتی واقعاً ناامید بودی
دریچه های نور را نشانت دادند
به کسانی که به دوستی با آنها ارج می گذاری
و به آنهایی که در زندگیت بسیار پرمعنا هستند

 


Don't count the years, count the memories

 

سالها را نشمار، خاطرات را بشمار
/ 0 نظر / 56 بازدید