بر می گرده..............

 

میگَنــــ کَسیـــ
رو کــه دوســــت داریــــ  رَهـــآشـــ کُن 
 

اَگــهـــ
مـــآل تـــــو باشهـــ 

بَرمیگَــردهـــ 


یکیـــ نیست
به ایـــنآ بگــهـــ 


"بــآبــآ
مَگــه کَفتــرهـــ؟!"

/ 0 نظر / 35 بازدید